วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อบริการประชาชนที่ไม่สามารถขับยานพาหนะและเดินทางต่อไปได้ โดยอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ง่วงนอน รถเสีย เป็นต้น

ระเบียบจองห้องพัก

  1. การจองล่วงหน้าสามารถจองได้ถึงวันที่ 17 เมษายน 2567 หลังจากนั้นประชาชนสามารถเข้าพักได้ตามวัถุประสงค์ของโครงการโดยไม่ต้องจองก่อนล่วงหน้า โดยขอสงวนสิทธิ์สำหรับประชาชนซึ่งได้จองล่วงหน้าไว้ก่อนหน้านี้
  2. จำกัด 1 ครอบครัว สามารถเข้าพัก 1 วัน ต่อ 1 หน่วยบริการ โดยสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป โดยไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก
  3. ประชาชน 1 ท่าน สามารถเข้าพักได้สูงสุด 3 ครั้งต่อปี ยกเว้นมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
  4. สงวนไว้เฉพาะประชาชนซึ่งเดินทางระหว่างจังหวัดหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น
  5. ในกรณีประชาชนหรือผู้ใช้ทางต้องการขอความช่วยเหลือ สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงทุกหน่วยทั่วประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  6. ห้ามประชาชนกระทำการใดๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย หรือ จริยธรรม ประเพณี เช่น สิ่งเสพติด เล่นการพนัน ค้าประเวณี ฯลฯ
  7. ห้ามนำวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สิ่งเสพติดผิดกฎหมาย ทุกชนิด สิ่งของมีกลิ่นรุนแรง เช่น ทุเรียน เข้ามาภายในห้องพัก
  8. ห้ามส่งเสียงดัง หรือก่อให้เกิดความรำคาญรบกวนผู้อื่น รวมทั้งการทะเลาะวิวาท
  9. โปรดรักษาความสะอาดภายในอาคารและห้องพัก
  10. เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์การเข้าพักได้ทุกกรณี หากผู้ใช้บริการกระทำการหรือปฏิบัติตนไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่